Selecteer een pagina

Privacy Policy

Praktijk van Berkel (Cora van Berkel) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 •  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •  Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 •  Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Vastleggen administratieve- en patiëntgegevens ten behoeve van het behandelproces
 • Emailgegevens in verband met het versturen van tevredenheid enquêtes

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:

 • Voorletters en voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en postcode;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Huisarts;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Verzekeringsgegevens;
 • ID-/paspoortgegevens;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen en bewaard voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

  Uitzondering zijn:

 • Na het sluiten van mijn praktijk i.v.m. pensioen en er geen opvolger is.
 • Bij ernstige ziekte of mijn overlijden waarbij de praktijk niet voorgezet wordt. Voor deze mogelijke situaties heb ik een vertrouwenspersoon aangesteld die alle persoonsgegevens zal vernietigen opdat het niet in handen van derden kan komen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de boven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het vastleggen van de digitale dossiervoering (Winmens)
 • Het verzorgen van de ( financiële) administratie
 • Het verwerken van declaraties
 • Het versturen en gegevens verzamelen van de uitgaande enquêtes

Met partijen (verwerkers) maak ik de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ik geef geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien mij hier toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb.

Contactgegevens:

Cora (C.S.A.)  van Berkel
De Joncheerelaan 78
7441 HJ Nijverdal
0548-655359

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben, bespreekt u dat dan met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Klachtenloket Paramedici.

www.klachtenloketparamedici.nl of 030 – 310 09 29